popup

INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ – newsletter

Ochrana Vašich osobních údajů je pro nás důležitá, a proto je zpracováváme v souladu s platnou legislativou[1]. Níže uvádíme informace o tom, které osobní údaje získáváme, za jakým účelem jsou využívány a další užitečné informace týkající se jejich zpracování.

 

 1. Všeobecné informace

 

Totožnost a kontaktní údaje Správce

Za ochranu osobních údajů je zodpovědná společnost CWP výživové poradenství s.r.o., se sídlem Průmyslová 479, 252 61 Jeneč, Česká republika, IČ 242 31 371, zapsaná v obchodním rejstříku Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 200621 (dále jen „Správce“), která je Výhradní dovozce a distributor produktů Cambridge Weight Plan a výhradní vlastník licence pro realizaci konceptu Cambridge Weight Plan pro Českou republiku a Slovensko.

 

Kontaktní údaje na pověřence

Jméno a příjmení: Mgr. Martin Chocholoušek

adresa: Průmyslová 479, 252 61 Jeneč, Česká republika

E-mail: poverenec@cwp.cz.

 

 1. Za jakým účelem, jaké osobní údaje zpracováváme, na jakém právním základě a jak dlouho?

 

Účel:                           zasílání newsletterů, Vaše údaje potřebujeme k tomu, abychom Vám mohli zasílat newsletter, který Vás informuje o novinkách v rámci konceptu Cambridge Weight Plan.

Údaje:                        běžné osobní údaje, t.j.  jméno, příjmení, e-mail.

Právní základ:           výslovný souhlas, Vaše osobní údaje zpracováváme v souladu s čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR. Právním základem je tedy zpracovávání osobních údajů pouze na základě Vašeho souhlasu a na základě Vašeho zájmu o zasílání newsletteru.

Doba zpracování:      1 rok po zrušení registrace zasílání newsletteru, resp. po odvolání souhlasu.

 

 1. Kdo další zpracovává Vaše osobní údaje?

 

Pokud je to nezbytné, jsou Vaše osobní údaje poskytnuté i třetím stranám, tj. odborným externím konzultantům z oblasti marketingu.

Pro rozesílání newsletterů využíváme službu „Mailchimp“. Více informací o službě „Mailchimp“ a ochraně osobních údajů naleznete na adrese: https://mailchimp.com/gdpr/.

 

 1. Přenos údajů do třetích zemí

Prostřednictvím služby „Mailchimp“ mohou být Vaše osobní údaje přenášené a zpracovávané ve Spojených státech a kdekoli jinde na světě, kde společnost Mailchimp, její přidružené společnosti nebo její zpracovatelé zpracovávají operace zpracování dat. Služba „Mailchimp“ musí vždy zajistit, aby tyto převody byly prováděny v souladu s požadavky zákonů o ochraně osobních údajů.

 

 1. Jaká jsou Vaše práva v souvislosti s ochranou osobních údajů?

Jako subjekt údajů máte ve smyslu GDPR následující práva:

 1. právo na opravu,
 2. právo na výmaz,
 3. právo na přenositelnost údajů,
 4. právo namítat,
 5. právo na odvolání souhlasu,
 6. právo na přístup k informacím,
 7. právo podat návrh na zahájení řízení.

 a) Právo na opravu

Máte právo, aby Správce bez zbytečného odkladu opravil nesprávné osobní údaje, které se týkají Vaší osoby a v případě, pokud jsou neúplné, aby je Správce doplnil.

 b) Právo na výmaz

Vaše osobní údaje budou bez zbytečného odkladu vymazány, pokud je splněn některý z těchto důvodů:

 1. osobní údaje již nejsou potřebné pro účel, pro který byly získány nebo zpracovávány,
 2. subjekt údajů odvolá souhlas ke zpracování osobních údajů alespoň na jeden konkrétní účel (viz níže písm. e) Právo na odvolání souhlasu),
 3. subjekt údajů namítá zpracování osobních údajů a nepřevažují žádné oprávněné důvody pro zpracování osobních údajů nebo subjekt údajů zpochybňuje zpracování osobních údajů a týká se to přímého marketingu včetně profilování,
 4. osobní údaje se zpracovávají nezákonně,
 5. důvodem pro výmaz je splnění povinnosti podle Zákona, zvláštního předpisu nebo mezinárodní smlouvy, kterou je Česká republika vázána, nebo
 6. osobní údaje se získávaly v souvislosti s nabídkou služeb informační společnosti (subjekt údajů osoba má méně než 16 let).

Pokud Správce zveřejnil osobní údaje a je povinen je vymazat, je zároveň povinen přijmout přiměřená bezpečnostní opatření včetně technických opatření s ohledem na dostupnou technologii a náklady na jejich provedení, za účelem informování ostatních správců (resp. zpracovatelů), kteří zpracovávají osobní údaje subjektu údajů osoby o její žádosti, aby tito správci (resp. zpracovatelé) vymazali odkazy na její osobní údaje a jejich kopie nebo opisy.

c) Právo na přenositelnost údajů

Máte právo získat osobní údaje, které se Vás týkají a které jste poskytli Správci, a to ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu a máte právo přenést tyto osobní údaje dalšímu správci, pokud je to technicky možné a pokud:

 1. se osobní údaje zpracovávají na základě Vašeho souhlasu, resp. na základě smlouvy,
 2. zpracovávání Vašich osobních údajů se provádí automatizovanými prostředky.

d) Právo namítat

Máte právo kdykoliv namítat zpracovávání Vašich osobních údajů za účelem přímého marketingu včetně profilování.

Pokud zpracováváme Vaše osobní údaje k zajištění našich oprávněných zájmů, můžete toto zpracování také namítat (odmítnout). V takovém případě můžeme Vaše osobní údaje zpracovávat pouze pokud prokážeme existenci nezbytných oprávněných důvodů, které převažují nad Vašimi zájmy, právy a svobodami, nebo pokud jsou tyto údaje nutné k prokazování, uplatňování nebo obhajování právních nároků.

e) Právo na odvolání souhlasu

Pokud je zpracovávání osobních údajů založené na Vašem souhlasu, máte právo kdykoliv svůj souhlas s jejich zpracováním odvolat. Odvolání souhlasu má účinnost do budoucna. Odvolání souhlasu nemá vliv na zákonnost zpracování osobních údajů založeného na souhlasu před jeho odvoláním. Souhlas můžete odvolat, např. prostřednictvím e-mailu zaslaného na adresu: oou@cwp.cz nebo poštou na adresu našeho sídla.

Odhlásit z odběru newsletteru se můžete prostřednictvím linku na odhlášení odběru, který se nachází v patičce newsletteru.

 f) Právo na přístup k informacím

Máte právo získat od Správce potvrzení o tom, zda zpracovává Vaše osobní údaje. Pokud Správce takové osobní údaje zpracovává, máte právo získat přístup k těmto osobním údajům a informacím o:

 • účelu zpracování osobních údajů,
 • kategorii zpracovávaných osobních údajů (Správce zpracovává pouze běžné osobní údaje),
 • identifikaci příjemce nebo o kategorii příjemce, kterému byly nebo mají být osobní údaje poskytnuté, zejména o příjemci ve třetí zemi nebo o mezinárodní organizaci, pokud je to možné,
 • době uchovávání osobních údajů; pokud to není možné, informaci o kritériích jejího určení,
 • právu požadovat od Správce opravu osobních údajů týkajících se Vaší osoby, jejich vymazání nebo omezení jejich zpracování, nebo o právu namítat zpracování osobních údajů,
 • právu podat návrh na zahájení řízení,
 • zdroji osobních údajů, pokud osobní údaje nebyly získány od Vás,
 • existenci automatizovaného individuálního rozhodování včetně profilování, v těchto případech Vám Správce poskytne informace zejména o použitém postupu, jakož i o významu a předpokládaných důsledcích takového zpracovávání Vašich osobních údajů.

Správce je povinen poskytnout informace na základě Vaší žádosti bez zbytečného odkladu.

g) Právo podat návrh na zahájení řízení

Pokud jste přímo dotčen na svých právech, máte právo podat návrh na zahájení řízení.

Návrh musí obsahovat:

 • označení subjektu podezřelého z porušení GDPR,
 • popis činnosti zahrnující zpracování osobních údajů, v jejímž průběhu mělo dojít k porušení GDPR,
 • uvedení osobních údajů (nebo alespoň jejich kategorií) zpracovaných v rozporu s GDPR,
 • listiny či jiné materiály (příp. jejich kopie), které dokládají vztah mezi oznamovatelem (stěžovatelem) a subjektem, který jeho osobní údaje měl chybně zpracovávat,
 • listiny či jiné materiály (příp. jejich kopie), vztahující se k vytýkanému zpracování osobních údajů,
 • případné uvedení odkazů na dostupné zdroje, které mohou svědčit o popisovaných skutečnostech,
 • identifikační údaje a také kontaktní údaje toho, kdo podává stížnost.

Více informací naleznete: https://www.uoou.cz/chci-podat-stiznost-na-spravce-nebo-zpracovatele/ds-4454/p1=4454.

Návrh je třeba zaslat Úřadu pro ochranu osobních údajů, se sídlem Pplk. Sochora 27 170 00 Praha 7.

 

Nenašli jste všechny informace, které Vás zajímají?

Kontaktujte nás: info@cwp.cz nebo oou@cwp.cz

 

Váš tým Cambridge Weight Plan

Verze platná a účinná od: 21.07.2019

 

[1]Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob při zpracovávání osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů, kterým se zrušuje směrnice 95/46 / ES (obecné nařízení o ochraně údajů) (dále také jen jako „GDPR“) a zákon č. 110/2019 Sb. o zpracování osobních údajů (dále jen „Zákon“).

Spolupracujeme

Biele logo

Vstupní konzultace a dárek k vstupní konzultaci ZDARMA

* Povinné údaje

Nebudeme vás trápit otázkami dlouhé hodiny. Vstupní konzultace u nás trvá jen 30–45 minut.

Budete jenom VY, VÁŠ osobní poradce a VAŠE dieta šitá na míru, dle Vašich představ a možností s maximálním výsledkem. Společně si stanovíte cíle a cestu, která Vám zaručí úspěch.

Zjistěte více o programu Cambridge Weight Plan nebo si přečtěte lékařskou studii.